Kontakt telefoniczny: +48 22 676-77-46
Język:
Koszyk (0) 0.00 PLN
Start Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.emem.com.pl

 

Sklep internetowy emem.com.pl, działający pod adresem www.sklep.emem.com.pl, prowadzony jest przez: Em&Em M. Pietrucha M. Deptuła Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Boreckiej 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000033424, nr NIP 524-11-47-782, nr Regon 011901387.,GIOŚ nr E0001440WZ

 Definicje:

Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.emem.com.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji:

Zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Klient - osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupów w Sklepie, akceptująca niniejszy regulamin oraz posiadająca konto klienta.

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, status zamówienia historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień; rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna; może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń jeżeli Administrator stwierdzi nadużycie regulaminu.

Administrator - właściciel sklepu internetowego.

Odwiedzający -  każdy Użytkownik Internetu.

Strona dokonująca transakcji - kupujący, osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu towarów przez stronę internetową Sklepu.

Strona dokonująca sprzedaży - Spółka Em&Em M. Pietrucha M. Deptuła Spółka Jawna.

Przedmiot transakcji - towary oferowane w Sklepie Internetowym, przedstawione na stronie http://www.sklep.emem.com.pl.

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. 

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.sklep.emem.com.pl.

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą działalność gospodarczą.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.sklep.emem.com.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę; zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowo utworzonego Konta Klienta.  Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

· wyboru zamawianych towarów lub usług,

· wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

· danych do wystawienia faktury (mogą to być różne adresy),

· wyboru sposobu płatności.

6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

· częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

· anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

8. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

10.  Koszt transportu ustalany jest według stawek prezentowanych w tabeli z zakładki koszty transportu lub indywidualnie, w przypadku większego zamówienia, albo przesyłki o nietypowych gabarytach. Koszty transportu w tej sytuacji są ustalane  indywidualnie.

11. Dostawa zamówionego towaru zwykle następuje w ciągu 2-7 dni roboczych od daty zamówienia. W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru, Kupujący powinien  w obecności przewoźnika spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Kupującego na liście przewozowym.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez formularz kontaktu.

2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

· podawane są w złotych polskich (PLN),

· zawierają podatek VAT,

· nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

· nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

5. Dostawy odbywają się na terenie całego kraju.

6. Koszt dostawy ustalany jest według stawek prezentowanych w tabeli kosztów dostawy lub indywidualnie, w przypadku większego zamówienia lub przesyłki o nietypowych kształtach.

7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

8. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach transportu dostępna jest na stronie www.sklep.emem.com.pl w zakładce Koszty dostawy.

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 2-7 dni roboczych od daty zamówienia, z wyłączeniem przypadków wskazanych w pkt. I.7. niniejszego Regulaminu (niedostępność towarów).

2. Termin dostawy zamówienia na towary niedostępne lub o niskim współczynniku sprzedaży ustalany jest indywidualnie.

3. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

· za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

· do punktu odbioru znajdującego się w siedzibie Spółki.

4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

6. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Kupującego na liście przewozowym.

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

· płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

· przelew bankowy, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

VI. Reklamacje.

1. Jeśli Towary objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora w ramach rękojmi to: szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez Sprzedającego. W przypadku towarów objętych gwarancją a zawierających wady nabyte - dla tych towarów istnieje możliwość obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy kupna od razu po stwierdzeniu wady.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient będący konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Wadliwy lub uszkodzony towar należy odesłać na adres: EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna ul. Borecka 27, 03-034 Warszawa.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru.

4. W takim przypadku Klient będący konsumentem powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna ul. Borecka 27, 03-034 Warszawa.

5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę (skan) lub oryginał paragonu z wypełnioną na jej odwrocie częścią "reklamacja".

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta będącego konsumentem o dalszym postępowaniu. Warunkiem zwrotu towaru jest załączenie paragonu otrzymanego wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

8. Do reklamacji złożonych przez podmioty inne niż konsumenci, zastosowanie mają ogólne reguły wynikające z Kodeksu cywilnego.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie.

2. W przypadku rezygnacji z zakupów towarów konsument odsyła towar do Sklepu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru na własny koszt wraz z dowodem zakupu towaru:

· w przypadku konsumenta paragonu

· w przypadku firmy prowadzącej działalność gospodarczą ksero faktury.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru oraz wg najtańszej formy kosztów wysyłki) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

3. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Jeżeli Sklep zauważy, że towar był używany ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie tego towaru na adres:

EM&EM M. Pietrucha M. Deptuła Spółka Jawna, ul. Borecka 27, 03-034 Warszawa.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Taki Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i nie obciąża sklepu.

VIII. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje przez rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta po uprzednim uzyskaniu konta do zwrotu od Kupującego (nadpłata). Nadpłata na konto Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:

· nadpłata przekraczająca 15,00 (słownie: piętnaście) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach opisanych powyżej,

· nadpłata o wartości pomiędzy 1,00 (jeden) zł, a 5,00 (pięć) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie,

· nadpłata poniżej 1,00 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie. W każdym przypadku, na życzenie Klienta, zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty poprzez formularz kontaktu. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem przekazu pocztowego, w przypadku gdy koszty przekazu przewyższają bądź są równe kwocie nadpłaty.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty . Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

IX. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Art. 37 pkt 1. Dz. U. 2015, poz. 1688) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna, ul. Borecka 27, 03-034 Warszawa lub na adresy punktów dostępne w firmie Auraeko Sp. z o.o. Warszawa, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Punkty zbiórki: http://www.auraeko.pl/punkty-zbiorki

2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

X. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych administrowanych przez Spółkę EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Spółką EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16-09-2014 r.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sklep.emem.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

ul. Borecka 27
03-034 Warszawa

+48 22 676-77-46
+48 22 819-07-09
+48 22 819-01-36
fax: wew. 110

Newsletter

Dodaj swój E-mail do naszej bazy jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach!

Płać za zakupy on-line
Copyright © 2018 EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka jawna.